Vedtægt for Fotoklubben Guldborgsund

-vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 14.03. 2013

§ 1 Navn

Klubbens navn er Fotoklubben Guldborgsund.
Klubben er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune.

§ 2 Formål

Klubben er partipolitisk uafhængig og har til formål at støtte og vejlede medlemmerne i fotografisk henseende ved at afholde klubmøder med demonstrationer, arrangere fototure, udskrive konkurrencer og afvikle billedkritikaftener såvel med egne som med fremmede billeder.

I øvrigt skal klubben forestå andre arrangementer, som kan være egnede til at skabe et godt, kammeratligt samvær, således at medlemmerne kan vejlede og give hinanden gode råd.

Klubben er medlem af de samvirkende fotoklubber ”Region Syd”.

§ 3 Medlemskab

Enhver kan opnå medlem af klubben ved skriftlig indmeldelse og mod betaling af kontingent.
Generalforsamlingen har ret til at ekskludere et medlem.

§ 4 Kontingent

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Størrelsen af kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen og skal være betalt inden 1. marts det pågældende år.

Udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. marts til kassereren.

Kontingentrestance ud over 2 måneder medfører rykkerskrivelse fra kassereren. Manglende reaktion på denne henvendelse medfører sletning fra medlemslisten. Sletningen fritager ikke for betaling af det skyldige kontingent og nyt medlemskab kan først erhverves når det skyldige kontingent er betalt.

Kun regnskabsføreren og formanden kan disponere på klubbens bank- og girokonti.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om køb/salg af materialer/udstyr til klubbens drift samt andre relevante udgifter.

Klubbens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.
Klubben hæfter kun med sin formue.

§ 5 Ledelse

Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, bestående af minimum 3 medlemmer: en formand og to øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Disse 3 vælges for 2 år og danner forretningsudvalg i daglige anliggender.

Formanden er på valg på ulige årstal. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.

På generalforsamlingen vælges hvert år en regnskabsfører.

Der vælges på generalforsamlingen derudover en første- og en anden-suppleant til bestyrelsen

Derudover kan vælges et antal ordinære bestyrelsesmedlemmer til en række af generalforsamlingen fastsatte fagområder. Disse fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Hvert ordinært bestyrelsesmedlem vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal udvide eller nedlægge et fagområde. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Udtræder bestyrelsesmedlemmer i utide indtræder førstesuppleanten derefter andensuppleanten i bestyrelsen.

Klubben har ret til at drive mindre forretnings-virksomhed med henblik på at øge klubbens aktiver.

§ 6 Arbejdsdeling

Bestyrelsen fordeler andre relevante opgaver indbyrdes.
Bestyrelsen fastlægger konkurrenceregler.

§ 7 Suppleanter

Der vælges hvert år på generalforsamlingen en 1. suppleant og en 2. suppleant.
Valgene gælder for 1 år ad gangen.

Suppleanterne deltager i bestyrelsesarbejdet med taleret og opnår stemmeret ved fravær af et ordinært bestyrelsesmedlem.

Ved bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen bliver første- og derefter anden-suppleanten medlemmer af bestyrelsen.

§ 8 Revisorer

Der vælges hvert år på generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Valgene gælder for 1 år ad gangen.

Såfremt der ikke blandt medlemmerne findes to regnskabskyndige til besættelse af revisorposterne er kassereren bemyndiget til at søge fornøden assistance udenfor klubbens medlemsskare.

§ 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Hvert år i februar måned afholdes ordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsføreren fremlægger det reviderede regnskab, som skal foreligge mangfoldiggjort.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Fastlæggelse af budget.
 8. Behandling af indkomne forslag, heriblandt vedtægtsændringer.
 9. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 10. Valg til bestyrelsen
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af regnskabsfører
 13. Valg af revisor og dennes suppleant
 14. Eventuelt

Foreslås der flere personer til samme bestyrelsespost eller fagområde skal der foretages skriftlig afstemning, når blot 1 tilstedeværende medlem foreslår det.
Disse valg afgøres ved simpelt flertal (mere end halvdelen af de afgivne stemmer – blanke stemmer er ugyldige).

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 2/3 af klubbens medlemmer fremsender skriftligt krav herom, med motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes altid med 14 dages varsel.
Afstemning foregår som på den ordinære generalforsamling.

§ 11 Lovændringer.

Vedtagelsen af en vedtægtsændring kræver tilslutning fra mindst ¾ af de fremmødte medlemmer.

§ 12 Klubbens opløsning

Når klubbens medlemstal eller aktiviteter falder til et så lavt niveau, at § 2 ikke i rimeligt omfang kan efterleves, kan den siddende bestyrelse indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med klubbens opløsning som eneste punkt på dagsordenen.

Opløsningen kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Det afgøres i samarbejde med Guldborgsund Kommunes fritidsforvaltning eller tilsvarende udvalg, hvorledes klubbens aktiver skal fordeles.

Alle tidligere love, vedtægtsændringer og bestemmelser opløses hermed.

De nye vedtægter træder i kraft 1. maj 2013.


Således tiltrådt på den ekstraordinære generalforsamling 14. 03. 2013.